1

Тема: Рішення КС України. Справа N 1-22/2011

(короткий зміст)                           
Р І Ш Е Н Н Я  КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі …щодо офіційного  тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України   "Про приватизацію державного житлового фонду" 
Справа N 1-22/2011
9 листопада 2011 року

     Конституційний Суд України …у с т а н о в и в:

   2. Вирішуючи порушене в  конституційному  зверненні  питання, Конституційний Суд України виходить з такого.
     В Україні   визнається  і  діє  принцип  верховенства  права; Конституція України (  254к/96-ВР  )  має  найвищу  юридичну  силу (частини перша,   друга   статті   8   Основного  Закону  України) ( 254к/96-ВР ).
     Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) усі суб'єкти права власності  рівні  перед законом (частина четверта статті 13) ( 254к/96-ВР  );  кожен  має  право  володіти,   користуватися   і розпоряджатися   своєю   власністю;   право   приватної  власності набувається в порядку,  визначеному законом (частини перша,  друга статті  41) ( 254к/96-ВР );  правовий режим власності визначається виключно законами України  (пункт  7  частини  першої  статті  92) ( 254к/96-ВР ).
     Проаналізувавши розвиток   відносин   приватної  власності  в Україні, Конституційний Суд України дійшов  висновку,  що  набуття права  власності  на  квартиру  до  прийняття  Закону  ( 2482-12 ) відбувалося на підставі  Закону  України  "Про  власність"  від  7 лютого  1991  року  N  697-XII  (  697-12  )  (зі  змінами),  який встановлював,  що  об'єктами  права  приватної  власності  є  жилі будинки,  квартири  (пункт 1 статті 13) ( 697-12 );  наймач жилого приміщення в будинку державного  житлового  фонду  та  члени  його сім'ї  мають  право  придбати  у власність відповідну квартиру або будинок шляхом їх викупу  або  на  інших  підставах,  передбачених законодавством  України;  громадянин,  який  став  власником цього майна,  має право розпоряджатися ним на  свій  розсуд:  продавати, обмінювати,  здавати в оренду,  укладати інші угоди, не заборонені законом (частини друга,  третя статті15) ( 697-12 ).  Тобто викуп визначався  підставою  набуття  права  власності на жилий будинок, квартиру.
     Правові основи приватизації державного житлового фонду,  його подальшого використання    й    утримання    встановлено   Законом ( 2482-12 ).  Відповідно  до  його  преамбули  метою  приватизації державного  житлового  фонду є створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір  способу  задоволення  потреб  у  житлі,
залучення  громадян  до  участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин.
     Таким чином, приватизація є підставою набуття права власності на об'єкти державного майна…
     Законами України  визначено й інші підстави набуття вказаного права,  у тому числі укладення  цивільно-правових  угод.  Так,  за Цивільним  кодексом  України  (  435-15 ) підставами набуття права приватної власності є купівля-продаж (стаття 655) ( 435-15 ), міна (стаття  715)  (  435-15  ),  дарування  (стаття  717) ( 435-15 ), довічне утримання (стаття 744) (  435-15  ),  спадкування  (стаття 1216) ( 435-15 ) тощо.  Згідно з Житловим кодексом Української РСР (  5464-10  )  громадяни  мають  право  на  приватизацію   квартир (будинків)   державного  житлового  фонду,  житлових  приміщень  у гуртожитках,  які перебувають у власності  територіальних  громад, або  придбання  їх  у  житлових кооперативах,  на біржових торгах, шляхом  індивідуального  житлового  будівництва  чи  одержання   у власність на інших підставах,  передбачених законом (частина третя статті 9) ( 5464-10 ).
     Отже, приватизація,   купівля-продаж,    спадкування,    інші цивільно-правові  угоди є однаковими юридично значимими підставами набуття права власності на квартиру.
     Зі змісту пункту 2 статті 10 Закону ( 2482-12  )  вбачається, що в ньому не встановлено обмежень щодо набуття права власності на допоміжні приміщення будинку залежно  від  підстав  набуття  права власності на   житло.   Наведене  відповідає  Конституції  України ( 254к/96-ВР ) та узгоджується з правовою позицією Конституційного Суду України,  викладеною  в  Рішенні  від  2  березня  2004  року N 4-рп/2004 ( v004p710-04 ),  згідно  з  якою  у  багатоквартирних будинках,  де  не  всі  квартири  приватизовані  чи  приватизовані повністю,  власник   (власники)   неприватизованих   квартир   (їх правонаступники)     і     власники     приватизованих     квартир багатоквартирного   будинку   є    рівноправними    співвласниками допоміжних   приміщень.   Вони   є   рівними   у  праві  володіти, користуватися і розпоряджатися допоміжними приміщеннями.  Ніхто  з власників  квартир  не  має  пріоритетного  права користуватися та розпоряджатися  цими  приміщеннями  (абзац  перший  підпункту  4.3 пункту 4 мотивувальної частини) ( v004p710-04 ).
     У названому   рішенні   Конституційний   Суд   України  серед власників квартир багатоквартирного  будинку  виокремив  осіб,  що мають   право   володіти   і  користуватися  квартирою  в  будинку державного  житлового  фонду,  власників   квартир,   набутих   із правочинів  або  в  порядку  спадкування та в інший не заборонений законом спосіб.
     3. Зміст   права   власності   охоплює    права    володіння, користування  і  розпорядження  власником  своїм  майном,  які він здійснює на власний розсуд (статті  317,  319  Цивільного  кодексу України) ( 435-15 ).
     Проте юридично     забезпечена     можливість     здійснювати правомочності  щодо  володіння,   користування   і   розпорядження власника   належним   йому  майном  не  може  виходити  за  рамки, встановлені правовими нормами,  що  регулюють  відносини  у  сфері власності  …
     Відповідно до частини другої статті  382  Цивільного  кодексу України ( 435-15 ) власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві  спільної  сумісної  власності приміщення  загального  користування,  опорні конструкції будинку, механічне,  електричне,  сантехнічне та інше обладнання за  межами або всередині квартири,  яке обслуговує більше однієї квартири,  а також споруди,  будівлі,  які призначені для  забезпечення  потреб усіх  власників  квартир,  а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку…
     4. За  законодавством України допоміжне приміщення у дво- або багатоквартирному  будинку,  гуртожитку  має  своє   функціональне призначення,  яке  полягає  у забезпеченні експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців.  Під поняттям "мешканці" треба   розуміти  власників,  співвласників,  наймачів,  орендарів окремих житлових і нежитлових приміщень будинку,  які проживають у будинку  і  становлять  визначене  коло суб'єктів,  які реалізують право  спільної  власності  на  окремий  її  об'єкт  -   допоміжні приміщення.
    Крім того,  таке функціональне призначення, як обслуговування дво- або багатоквартирного будинку, має і  прибудинкова  територія навколо нього,  визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою. З цього випливає, що допоміжне приміщення може бути розташоване і поза межами дво- або багатоквартирного будинку…

…Конституційний Суд України  в и р і ш и в:

     1. В аспекті конституційного  звернення  положення  пункту  2 статті  10  Закону  України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 року N 2482-XII ( 2482-12 )  зі  змінами необхідно   розуміти   так,   що   власники   квартир   дво-   або багатоквартирних  житлових  будинків  та  житлових   приміщень   у гуртожитку,  незалежно від підстав набуття права власності на такі квартири,  житлові   приміщення,   є   співвласниками   допоміжних приміщень   у   будинку   чи  гуртожитку,  технічного  обладнання, елементів зовнішнього благоустрою.
     2. Рішення Конституційного Суду  України  є  обов'язковим  до виконання   на  території  України,  остаточним  і  не  може  бути оскаржене…